میلاد امام رضا علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

همیشه حرم رفتن برای خودش یک لحظه باشکوهه

مودب تر میشوی

آرام تر

بیشتر به خودت می اندیشی

به خواسته هایت

به کرده هایت

ولی وقتی تولد خود امام است حالش هم فرق دارد

روز قبل از میلاد توفیق دست داد که با فهیمه و بچه ها برای عرض تبریک مشرف شدیم

جای همه آرزومندان بخیر

زهرا و زینب میان آن همه ازدحام شاد و سرخوش روی فرش ها می دویدند و بازی می کردند.

رفتم تا آن جلوها ولی خیلی شلوغ بود 

سلامی دادم و برگشتم و در برگشتن با خودم خواسته های دلم را زمزمه کردم

یقین به آن که می شنود

 

/ 0 نظر / 58 بازدید